Marine

Ngày hạ chí nắng nghiêng đỉnh đầu.

Tilting sun-rays of the longest summer day.